سنسور بخار سرد ، با اعمال ولتاژ به قرص پیزوالکتریک، قرص وادار به نوسان شده و موجب تحرک بیش از اندازه مولکول های آب شده تاموجب بخاری از نوع سرد شود.

سنسور بخار سرد 

.

logo-samandehi